Vrijwilligersbeleid

Uitgangspunten

Stichting Rechtswinkel Letselschade, Advies en Mediation (RWLS) kent de volgende uitgangspunten:

 • de taken moeten aansluiten bij de capaciteiten en de interesses van de vrijwilliger
 • vrijwilligers werken binnen de doelstelling van de organisatie ….
 • vrijwilligers krijgen begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van hun taken
 • vrijwilligers worden betrokken bij zaken die van belang zijn voor hun vrijwilligerswerk
 • vrijwilligers zijn tijdens het uitoefenen van het vrijwilligerswerk, verzekerd
 • zowel de vrijwilligers als de organisatie houden zich aan de gemaakte afspraken

Inhoud

 1. Taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilliger en de beroepskracht
 2. Afspraken
 3. Begeleiding
 4. Deskundigheidsbevordering
 5. Verzekeringen
 6. Onkostenvergoedingen
 7. Klachtenregeling
 8. Beëindiging vrijwilligerswerk
 1. De taak van de vrijwilliger

Taak/functieomschrijvingen van de werkzaamheden, die worden uitgevoerd door vrijwilligers en door beroepskrachten zijn vastgelegd

 1. Afspraken

Bij het intakegesprek kunnen de volgende punten worden besproken:

 • Informatie over de activiteit
 • Motivatie en beschikbare tijd van de vrijwilliger
 • Capaciteiten, interesses en vaardigheden van de vrijwilliger, die van belang kunnen zijn

voor het uitoefenen van zijn specifieke taak

 • Afspraken/gedragsregels binnen de organisatie waar de vrijwilliger zich aan moet

houden

 • Randvoorwaarden zoals attenties of trainingen etc. die worden geboden
 • De afspraken tussen de vrijwilliger en de organisatie kunnen worden vastgelegd in een

schriftelijke overeenkomst (een contract) waarin de onderlinge afspraken zijn

opgenomen (deze kunnen door beide partijen worden ondertekend)

 • Werktijden, vakantie-afspraken, inwerktijd en opzegtermijn
 • Contactgegevens uitwisselen (AVG proof)
 1. Begeleiding en inspraak

De vrijwilliger heeft recht op begeleiding. Hierdoor wordt de vrijwilliger in staat gesteld om de werkzaamheden op een prettige en optimale manier uit te voeren. De beroepskracht/functie begeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning.

De aard van de begeleiding is afhankelijk van de werkzaamheden en van de vrijwilliger zelf. Deze begeleiding kan individueel of groepsgewijs plaatsvinden.

In de verschillende contacten die er zijn tussen vrijwilliger en beroepskracht bestaat altijd de

mogelijkheid om zaken neer te leggen waar men het niet mee eens is of waar men vindt dat

zaken beter georganiseerd kunnen worden

 1. Deskundigheidsbevordering

Als er specifieke eisen worden gesteld aan de vrijwilliger ten behoeve van het vrijwilligerswerk, dan verdient het de aanbeveling hierover informatie te verstrekken (denk bijvoorbeeld aan een EHBO diploma of BHV). En ook moet duidelijk zijn wie de kosten vergoed

 1. Verzekeringen

In principe zijn alle vrijwilligers die werkzaam zijn bij RWLS verzekerd.

Daarvoor dienen zij wel te zijn ingeschreven als vrijwilligers bij RWLS. Bij schade dient de vrijwilliger eerst altijd zijn of haar eigen WA verzekering aan te spreken

 1. Onkostenvergoedingen

In overleg met de beroepskracht / begeleider kan er sprake zijn van een onkostenvergoeding

 1. Klachtenregeling

De eerst aangewezen weg om klachten te bespreken is om deze te melden bij de

begeleider / beroepskracht. Als dit niet leidt tot een oplossing naar tevredenheid , dan

heeft de  vrijwilliger het recht om de klacht schriftelijk te melden aan het bestuur

 1. Beëindigen vrijwilligerswerk

Bij het opzeggen van de overeenkomst door de vrijwilliger is het wel wenselijk dat het werk

wordt overgedragen of afgerond.

De overeenkomst kan ook worden opgezegd vanuit RWLS met opgaaf van redenen