Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL LETSELSCHADE 

1.Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel Letselschade (hierna: ‘Rechtswinkel’). In deze algemene voorwaarden zal met de term Cliënt bedoeld worden eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Rechtswinkel en daartoe een aanvraagformulier heeft ingevuld.

1.2. De Rechtswinkel is een stichting naar Nederlands recht;

met als doelstelling het verlenen van kosteloze rechtshulp en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het verlenen van rechtshulp in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1.3. De in paragraaf 1.2 vermelde dienst wordt verleend namens de Rechtswinkel door studenten van een hogeschool in Nederland die op stage basis verbonden zijn aan de Rechtswinkel (hierna: de Rechtswinkeliers). Dit onder begeleiding van een LLM, die op vrijwillige basis verbonden is met de Rechtswinkel (hierna: de begeleider).

2. Werkwijze

2.1. De Rechtswinkel werkt met een inloopspreekuur. Slechts onder bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de Rechtswinkel, zal een afspraak gemaakt kunnen worden. Onder geen beding wordt telefonische rechtshulp verleend aan een persoon, niet zijnde een Cliënt.

2.2. De Rechtswinkel is niet verplicht om een zaak in te nemen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 3 (“Het niet-innemen van een zaak”).

2.2. De in paragraaf 1.2 vermelde dienst zal per Cliënt steeds verleend worden door twee Rechtswinkeliers, zulks met het recht van vervanging door andere Rechtswinkeliers die niet bij het innemen van de zaak van de Cliënt waren betrokken. Deze andere Rechtswinkeliers zijn aldus gerechtigd de Cliënt tevens de in paragraaf 1.2 vermelde dienst te verschaffen.

2.3. De Rechtswinkeliers zijn stagiaires van een hogeschool. Derhalve is het niet mogelijk voor de Cliënt om op elk gewenst tijdstip contact op te nemen met de Rechtswinkeliers om antwoord te krijgen op een vraag. De Rechtswinkeliers streven ernaar om zo spoedig mogelijk contact met de Cliënt op te nemen.

2.4. Het al dan niet opvolgen van het advies van de Rechtswinkeliers, ongeacht waar of wanneer dit verstrekt wordt,  is de verantwoordelijkheid van de Cliënt.

2.5. Van de Cliënt wordt verwacht dat hij of zij de benodigde informatie en documenten zo spoedig mogelijk verstrekt aan de Rechtswinkeliers. Indien de Cliënt niet (alle)  benodigde informatie en documenten heeft meegenomen naar het Aanvraaggesprek, dan wordt de Cliënt verzocht – afhankelijk van de aard van de zaak –  om ofwel terug te komen op een ander inloopspreekuur ofwel om de ontbrekende stukken na te zenden.

2.6. De werkzaamheden van de Rechtswinkel zijn in beginsel gratis. Indien kosten gemaakt moeten worden, en Cliënt daar vooraf door de Rechtswinkel over is verwittigd, dan wel deze kosten onlosmakelijk verbonden zijn met het verlenen van rechtshulp als bedoeld in paragraaf 1.2 is de Cliënt gehouden tot het vergoeden van deze kostenPost-, telefoon,- en telefaxkosten zijn onlosmakelijk verbonden met het verlenen van rechtshulp en dienen derhalve te worden vergoed.

3. Het niet-innemen van een zaak

3.1. Rechtswinkeliers kunnen beslissen om een zaak niet in te nemen. Dit kan; bijvoorbeeld onder de volgende omstandigheden (deze opsomming is niet limitatief):

– De zaak betreft geheel of gedeeltelijk een niet-juridische aangelegenheid;

– De zaak betreft een rechtsgebied waarin de Rechtswinkel geen rechtshulp biedt. De uitgesloten rechtsgebieden zijn onder andere

fiscaal recht, vreemdelingenrecht, personen-, familie- en erfrecht en strafrecht;

– De zaak overschrijdt de competentiegrens van €5000,-;

– De Cliënt vertoont agressie op, tijdens of na het spreekuur, ongeacht tegen wie gericht. Bij het vertonen van agressie kan ook aangifte gedaan worden bij de politie. Agressie kan aanleiding zijn om een zaak alsnog te sluiten, de Cliënt te weren van het spreekuur of aangifte te doen bij de politie;

– Er bestaat naar het oordeel van de Rechtswinkeliers  een (te) lage kans op een de Cliënt tot wezenlijk voordeel strekkende uitkomst, gelet op de op het moment van het innemen van de zaak bij de Rechtswinkel feitelijk aanwezige kennis;

– De Cliënt verzwijgt of verstrekt opzettelijk geen of onjuiste gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening in de zin van paragraaf 1.2;

– De Cliënt heeft alvorens of in de loop van de behandeling door de Rechtswinkel een andere belangenbehartiger ingeschakeld in dezelfde zaak, welke niet verbonden is aan de Rechtswinkel.

3.2. Indien de Rechtswinkeliers besluiten om de zaak niet in te nemen, zullen zij waar mogelijk de Cliënt doorverwijzen naar een Advocaat of een derde. Aan een doorverwijzing (of het achterwege laten daarvan) kan de Cliënt geen rechten ontlenen.

4. Doorverwijzing naar de Advocaat

4.1. Naar gelang de aard of omstandigheden van de zaak van de Cliënt, is het mogelijk dat de Rechtswinkeliers de zaak doorverwijzen naar de Advocaat, waarna de zaak vervolgens verder zal worden behandeld door de Advocaat. De zaak van de Cliënt bij de Rechtswinkel zal dan in beginsel worden gesloten.

4.2. De Cliënt heeft bij de doorverwijzing geen vrije keuze wat betreft de bij de Rechtswinkel aangesloten Advocaten. Wel heeft hij of zij vanzelfsprekend het recht geen gebruik te maken van de doorverwijzing. Ook de Advocaat heeft het recht de zaak niet in te nemen.

4.3. De Rechtswinkeliers zullen de Cliënt zo spoedig mogelijk berichten over het besluit tot doorverwijzing van de zaak naar de Advocaat.

5. Sluiting van de zaak van de Cliënt

5.1. Afgezien van de mogelijkheid tot sluiting van de zaak wegens doorverwijzing zoals beschreven in paragraaf 4.1, kunnen de Rechtswinkeliers tevens besluiten om de behandeling van de zaak van de Cliënt te beëindigen in andere gevallen.

5.2. De in, de vorige paragraaf genoemde, gevallen kunnen bijvoorbeeld zijn:

– De Rechtswinkeliers kunnen de Cliënt niet verder van dienst zijn, omdat zij de zaak (succesvol) hebben afgerond.

– Het niet nakomen van gemaakte afspraken aan de zijde van de Cliënt.

– De Cliënt vertoont agressie, ongeacht tegen wie gericht. In het verleden vertoonde agressie kan aanleiding zijn om een zaak alsnog te sluiten, de Cliënt te weren van het spreekuur of aangifte te doen bij de politie.

– Er bestaat naar het oordeel van de Rechtswinkeliers  een (te) lage kans op een de Cliënt tot wezenlijk voordeel strekkende uitkomst, gelet op de op het moment van het innemen van de zaak bij de Rechtswinkel feitelijk aanwezige kennis.

– De Cliënt verzwijgt of verstrekt opzettelijk geen of onjuiste gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening in de zin van paragraaf 1.2.

– De Cliënt heeft alvorens of in de loop van de behandeling door de Rechtswinkel een andere belangenbehartiger ingeschakeld in dezelfde zaak, welke niet verbonden is aan de Rechtswinkel.

Deze opsomming is niet limitatief.

5.3. Indien de Rechtswinkel overgaat tot het sluiten van de zaak, zal de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Indien mogelijk en naar gelang van de aard en omstandigheden van de zaak zal de Rechtswinkel de Cliënt doorverwijzen naar een derde.

6. Exoneratie

6.1. De Rechtswinkeliers zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit, of in verband met de uitvoering van werkzaamheden – daaronder inbegrepen feitelijk of juridisch onjuiste of vertraagde adviezen – is uitgesloten. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover er sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of een opzettelijke tekortkoming.

6.2. De aansprakelijkheid van de Rechtswinkel is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van de Rechtswinkel in het desbetreffende geval.

6.3. De Rechtswinkel treft geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van haar website en de informatie daarop, of de onmogelijkheid om de website en de informatie daarop te gebruiken.

7. Vrijwaring

7.1. De Cliënt vrijwaart de Rechtswinkel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan de Rechtswinkel toerekenbaar is.

7.2. Indien de Rechtswinkel uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is de Cliënt gehouden de Rechtswinkel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem of haar in dat geval verwacht mag worden (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het optreden als partijgetuige).

7.3. Mocht de Cliënt in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is de Rechtswinkel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Rechtswinkel en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Cliënt.

8. Bewaring van het dossier

8.1. De Rechtswinkel zal uiterst zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens van de Cliënt.

8.2. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening zoals omschreven in paragraaf 1.2.

8.3. Het dossier van de Cliënt wordt minimaal zeven jaar bewaard in het archief van de Rechtswinkel.

9. Klachtenprocedure

9.1. Indien de Cliënt een klacht heeft over de wijze van uitvoering van de in de paragraaf 1.2 vermelde dienst, dan dient de Cliënt allereerst de klacht met de desbetreffende Rechtswinkeliers te bespreken.

9.2. Indien dit niet leidt tot een adequate oplossing, dan kan de Cliënt de klacht kenbaar maken aan de voorzitter. Dit kan door de klacht per mail in te sturen naar info@rwls.nl, t.a.v. de voorzitter.
9.3. De Cliënt dient bij het indienen van de klacht, naast zijn of haar persoonsgegevens, tevens zo precies mogelijk aan te geven waar hij of zij ontevreden over is en wat een passende oplossing zou zijn. Indien mogelijk dient de Cliënt gegevens te verstrekken die relevant zijn voor de klacht.

9.4. De voorzitter zal vervolgens zo spoedig mogelijk reageren.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Rechtswinkel en de Cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.2. Uitsluitend de rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen de Rechtswinkel en Cliënt, tenzij de wet anders voorschrijft. Niettemin heeft de Rechtswinkel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.3. Partijen zullen niet een beroep op de rechter doen alvorens zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

11. Vindplaats, wijziging en uitleg van de Algemene Voorwaarden

11.1. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de Rechtswinkel en kunnen, indien gewenst, aan de Cliënt ter hand worden gesteld voorafgaande aan of tijdens het bezoek bij het spreekuur van de Rechtswinkel.

11.2. de Rechtswinkel heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt, dan tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in het geheel niet aan.

11.3. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de Cliënt, tenzij de Cliënt de laatste versie van de algemene voorwaarden opnieuw heeft aanvaard.

11.4. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg van de algemene voorwaarden. De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden prevaleert met betrekking tot de uitleg van de algemene voorwaarden boven de Engelse versie van de algemene voorwaarden.

11.5. De dikgedrukte kopjes boven elk artikel van de algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen en zijn slechts indicatief. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze dikgedrukte kopjes.