Rekenmodel Richtlijn Overlijdensschade

banner_3

De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade vergroot de duidelijkheid, rechtszekerheid en transparantie bij de regeling van overlijdensschade. De nieuwe richtlijn stimuleert een brede en uniforme toepassing van het Rekenmodel Overlijdensschade.

Een sterfgeval heeft een grote impact op de nabestaanden. Dit geldt te meer als een geliefde overlijdt als gevolg van een ongeluk, waarvoor een ander geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is. De schadeafwikkeling mag het verwerkingsproces niet onnodig hinderen. Tot in 2014 werd een sterk verouderde methode gebruikt om overlijdensschade te berekenen. Naar de mening van De Letselschade Raad deed deze ondoorzichtige methodiek soms te weinig recht aan de nabestaanden.

Daarom heeft De Letselschade Raad als lid van de Denktank Overlijdensschade tussen 2009 en 2014 meegewerkt aan de ontwikkeling van het Rekenmodel Overlijdensschade. Het Rekenmodel draagt bij aan een snelle afwikkeling van overlijdensschade en aan transparantie voor nabestaanden in dit proces. Voor nabestaanden kan dit de verwerking van hun leed vergemakkelijken.

De Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade staat niet op zich, maar vormt een geheel met de Notitie van de Denktank Overlijdensschade en de rapportage van het Nibud van juli 2014. In deze stukken staat de nadere toelichting op het Rekenmodel, informatie voor de berekening van overlijdensschade en tabellen van het Nibud.

Gezin als economische eenheid

Het Rekenmodel gaat uit van het gezin als economische eenheid. De achtergeblevenen moeten na het ongeval hun levensstandaard van vóór het ongeval kunnen voortzetten. De besparing van kosten door het wegvallen van de overledene wordt op objectieve wijze vastgesteld, waarbij ruimte blijft voor het aanpassen van de berekening aan individuele omstandigheden.

Om tot objectieve criteria te komen, is aansluiting gezocht bij tabellen en rekenmethodieken die het Nibud hanteert. Tevens berekende het Nibud de vastgestelde percentages in deze richtlijn.

Breed draagvlak

De Denktank Overlijdensschade was breed samengesteld. Vertegenwoordigers van belangenbehartigers van nabestaanden, verzekeraars, de wetenschap, de rechtelijke macht en de werkgroep Normering van De Letselschade Raad hebben een bijdrage geleverd. De Denktank heeft bovendien gebruik gemaakt van de input uit diverse consultatierondes en expertmeetings. Alle betrokken professionals hebben zodoende gelegenheid gehad mee te denken.